Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 14, 2023

För att öka tryggheten i ditt bostadsområde. Skydd mot brott är en väletablerad metod som används i många olika länder. Vi pratar om konceptet i stort men även den viktigaste komponenten som kan genomföras även utan grannsamverkan.